GIỚI THIỆU VỀ XÃ HƯỚNG LẬP - Xã Hướng Lập - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Giới thiệu về xã Hướng Lập

Hướng Lập là một xã thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Xã Hướng Lập có diện tích 155,37 km², dân số năm 2004 là 1205 người, mật độ dân số đạt 8 người/km².

]]>

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Hình ảnh